Sadakathullah Appa College

(An Autonomous Institution)

YOUTH WELFARE

Aided
Unaided

Mr. A.M. Ayubkhan, Convener

Mr. M. Sathick Ali, Convener

Dr. A.S. Shaik Sindha

Mr. K. Ganesh Kumar

Mr. M. Mohamed Roshan

Mr. K.A. Mohamed Riyazudeen

Dr. R. Ajaz Haja Mohideen

Mr. M. Syed Ali

Ms. M. Benazir Nuzrath

Dr. R. Anusuya

Mr. A. Sintha Mathar

Ms. P. Mary Dhana Packiya Rani

Ms. Ed. Priyadharshini

Ms. C. Viyalakshmi

Ms. S. Prema Latha